fastservice 

handbook

neww

CFOO

gpp

undo

plan

new

grap2

   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

download

medical 

balance 

imformation 

qa

mail

delivery

undoone

undotwo 

ministry

comp

thaigov 

banner tkk2555

chuaichart

Logo banner 1

Logo banner 2

Logo banner 4

Logo banner 5

Logo banner 6

domrong

Untitled-1

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน

facebook

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

be-af  

headnewwheadnewwthreeheadnewwtwo

 

ภาพกิจกรรมHOT

8นางสมศรี  เพิงผา คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ ต้อนรับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการตรวจประเมินให้คะแนนสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง(หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 ♦Before&After

 

 3-3ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

♦แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

♦จุลสารประจำเดือน

♦ภาพถ่ายที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

♦แผน/ผลพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี57-ปี58

♦ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7

♦ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

1-1เอกสารเผยแพร่

♦แบบประเมินความพึงพอใจ

♦แบบแสดงความคิดเห็น

♦แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

♦แบบหนังสือร้องเรียน

♦แบบหนังสืออุทธรณ์

2-2ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

♦พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

♦คู่มือการปฏิบัติงาน

♦สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

♦สาระสำคัญและขอบข่ายการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

♦พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4-4Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

♦สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (สขร.)

♦ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

♦ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมบัญชีกลาง

♦ศูนย์บริการประชาชน

♦ศูนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์

5-5ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

♦e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

♦กล่องแสดงความคิดเห็น

♦แบบแสดงความคิดเห็น

♦สถิติการเข้าชม

www.free-counter-plus.com